وب لینکها

اولین نمایشگاه ساختمان

حضور شرکت مهندسی ژئوپرداز پارس دراولین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته که برای اولین بار در شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی در اردیبهشت سال 1394 برگزار شد.